PRODUKTY

Baza danych terenów pogórniczych

Baza danych systemu OPI-TPP 2.0 stanowić będzie serce nowej e-usługi. Zgromadzone w bazie informacje mają dać odpowiedź przyszłym inwestorom z jakim terenem mają do czynienia, jakie są jego zalety i w czym drzemie ukryty potencjał, ale również z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć podczas procesu inwestycyjnego. Dane do bazy zostaną przygotowana w oparciu o istniejące dokumenty, inwentaryzację terenową oraz analizy przestrzenne i społeczno-ekonomiczne. Dane opisowe wzbogacone zostaną o dokumentację fotograficzną, fotogrametryczną, mapy terenu oraz modele 3D, tak aby w sposób jak najbardziej wiarygodny i pełny dać użytkownikowi odpowiedź na poszukiwane pytania. Informacje w bazie danych zostaną przygotowane i zweryfikowane przez zespół projektowy, który będzie czuwał nad jakością dostarczanych informacji. W ramach projektu opracowane zostaną zasady aktualizacji bazy danych tak aby system OPI-TPP 2.0 wspierał proces transformacji regionu jeszcze przez wiele lat po zakończeniu projektu.

Cyfrowe repozytorium dokumentów

W cyfrowy repozytorium dokumentów zgromadzone i odpowiednio skatalogowane zostaną nieudostępnione dotychczas materiały i dokumenty pochodzące z nieczynnych już zakładów górniczych. W ramach projektu udostępnione zostaną cyfrowe kopie opracowań, dokumentacji, planów, map, zestawień dotyczących terenów pogórniczych jak również działalności na nich prowadzonej. Przynajmniej częściowo pozyskane w ramach projektu informacje zostaną udostępnione w formie edytowalnej dla użytkownika gotowej do wykorzystania. Wierzymy, że udostępnione zasoby pozwolą na jeszcze lepsze zaplanowanie procesu inwestycyjnego, a w niektórych przypadkach staną się inspiracją do budowy wizji ponownego zagospodarowania terenów.

Ocena kosztów rewitalizacji

Jednym z elementów waloryzacji terenów pogórniczych w nowej e-usłudze będzie algorytm wyceny kosztów rewitalizacji, za pośrednictwem którego użytkownikowi systemu dostarczona zostanie informacja o skali koniecznych do wykonania prac rewitalizacyjnych. Wstępna wycena kosztów rewitalizacji oszacowana zostanie na podstawie analizy dokumentów uwzględniającą zarówno materiały archiwalne, decyzje środowiskowe, raporty o stanie środowiska, jak i inne dokumenty istotne z punktu widzenia przedmiotowej tematyki. Pozyskane informacje wzbogacone zostaną danymi z inwentaryzacji terenowej oraz analiz przestrzennych. Określenie prac koniecznych do wykonania przedstawione zostanie w odniesieniu do obowiązującego prawa i procedur administracyjnych.

Potencjał świadczenia usług ekosystemowych

Proces odnowy zdegradowanych terenów pokopalnianych rozpatrywanych w aspekcie dodatkowych, jak dotąd niewykorzystanych zasobów przestrzeni miejskiej winien być przeprowadzany przy uwzględnieniu ich potencjału środowiskowego. Wdrożenie koncepcji wyceny usług ekosystemowych, umożliwia rozpatrywanie terenów pokopalnianych w ujęciu ekonomii ekologicznej, pozwalającej na wyrażanie potencjału zasobów środowiska w formie kapitału naturalnego. Celem oceny potencjału terenów pokopalnianych do świadczenia usług ekosystemowych dla każdego z terenów zostanie przeprowadzona ocena stanu środowiska przyrodniczego. Zakres planowanych prac będzie obejmował wstępną inwentaryzację przyrodniczą połączoną z identyfikacją obecnych na analizowanym terenie elementów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz ich powiazań przestrzennych z terenami sąsiadującymi. Ta część systemu OPI-TPP 2.0 dedykowana jest w głównej mierze samorządowcom oraz planistom. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego terenów pogórniczych w sposób znaczący może podnieść jakość życia mieszkańcom, a miasto uczynić atrakcyjniejsze dla inwestorów.

Atrakcyjność inwestycyjna i potencjał terenów pogórniczych

Zlokalizowany w większości miast na Śląsku wysoki potencjał inwestycyjny terenów pozostałych po zlikwidowanej/lub będącej w trakcie likwidacji działalności górniczej pozwala spojrzeć na te tereny jak na zasób rozwojowy przestrzeni województwa. Inwestowanie na terenach pogórniczych znajdujących się w centrach miast, w pobliżu szlaków komunikacyjnych i obszarów o walorach przyrodniczo-krajobrazowych pozwoli na rozbudzenie potencjału drzemiącego w tym zasobie. Poza osiągnięciem wymiernych korzyści finansowych inwestowanie na terenach pogórnicznych i przygotowanie tych terenów do świadczenia nowych funkcji jest działaniem mocno przyszłościowym z punktu widzenia konkurencyjności regionu oraz wzmocnienia lokalnej i regionalnej gospodarki a dodatkowo, w szerszym rozumieniu, może ustrzec przed licznymi konfliktami, przede wszystkim o charakterze przestrzennym (nasilenie zjawiska suburbanizacji, zajmowanie terenów zielonych pod inwestycje), społecznym (segregacja przestrzenna, powstawanie gett biedy i wykluczenia, odpływ ludności), a także środowiskowym (rozprzestrzenianie zanieczyszczeń) i gospodarczym (bezrobocie, recesja przedsiębiorstw). Zagospodarowanie pokopalnianych terenów inwestycyjnych jest obecnie priorytetem dla regionów górniczych, które ponoszą największe konsekwencje konieczności dostosowania do zmian klimatu.
Personalizacja usługi umożliwi zalogowanemu użytkownikowi dobór wag poszczególnych czynników atrakcyjności inwestycyjnej, tak aby w sposób najlepszy odpowiadała danemu typowi inwestycji.
Ponadto w ramach projektu oceniony zostanie potencjał terenów pogórniczych w aspekcie aktualnie prowadzonej polityki regionalnej. Opracowany dokument ma stanowić swoisty przewodnik dla inwestorów i gmin górniczych w zakresie kierunków rozwoju i przekształceń przestrzeni województwa śląskiego.

Benchmarking

Narzędzie do benchmarkingu dedykowane będzie dla użytkowników chcących wybrać teren który spełnia ich oczekiwania. Ta funkcja systemu OPI-TPP 2.0 umożliwi szybki dostęp do informacji o terenach spełniających określone parametry, na których najbardziej zależy przyszłemu inwestorowi. Pozwoli również porównać między sobą wybrane tereny i ocenić ich atrakcyjność inwestycyjny czy potencjał do świadczenia usług ekosystemowych. W tym miejscu użytkownik dowie się, który teren wymagał będzie większych nakładów w procesie przygotowania go do przyszłej inwestycji.