Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zawartość Deklaracji Dostępności

Wstęp Deklaracji

Główny Instytut Górnictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu pt.: „Rozbudowa Systemu Zarządzania Terenami Pogórniczymi na Terenie Województwa Śląskiego.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-11.

Częściowo zgodna pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa udostępnia Widget Dostępności One Click Accessibility. Oprogramowanie to pozwala poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Wyłączenia: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Filip Wasilewski, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 259 2569. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.
Instytut w swojej lokalizacji posiada kilka budynków biurowych-laboratoryjnych i hale technologiczne.
Wejście na teren Instytutu możliwe jest przez budynek od Palcu Gwarków i przez budynek przy Alei Wojciecha Korfantego 79. Dla gości przeznaczone jest wejście przez budynek od Placu Gwarków.
Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków.
Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie zaraz za drzwiami rozsuwanymi. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem elektromagnetycznym.
Budynek ma cztery kondygnacje, trzy klatki schodowe i windę skrzydle północnym przystosowaną dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez przyciski sterowania z alfabetem brajla i powiadamianie głosowe.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach Instytutu nie ma pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (z wyłączeniem windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.