Konferencja otwierająca projekt

lut 12, 2020

19 marca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbędzie się konferencja otwierająca projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Główny Instytut Górnictwa w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W kontekście kurczącego się zasobu przestrzeni miejskiej wykorzystanie niezagospodarowanych terenów pokopalnianych i przywrócenie im właściwości użytkowych jest kwestią priorytetową, szczególnie w sytuacjach, gdy możliwe jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury miejskiej. Tereny pokopalniane zlokalizowane w obrębię Województwa Śląskiego, mimo znacznej degradacji, stanowią zasoby o wymiernej wartości inwestycyjnej oraz kulturalno-przyrodniczej. Często jednak możliwość ich wtórnego zagospodarowania ograniczona jest poprzez brak rzetelnych i aktualnych informacji o tych terenach ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-administracyjnych oraz środowiskowych.

Istotny problem stanowi również fakt, iż dostępne dane często są rozproszone, niekompletne lub też fragmentaryczne, przez co nie tworzą spójnej całości na podstawie której można by wygenerować kompleksową informację o analizowanym terenie pokopalnianym. Opracowany i wdrożony w formie e-usługi system (baza danych) stanowił będzie kompleksowe a zarazem intuicyjne narzędzie dostarczające wiedzy o terenach pokopalnianych umożliwiające zarazem ocenę potencjału społeczno-gospodarczego i środowiskowego ww. terenów. Informacje o terenach wprowadzane będą do systemu w formie danych cyfrowych z możliwością ich weryfikacji i aktualizacji.

Myślą przewodnią konferencji będą wyzwania transformacji terenów pogórniczych na terenie województwa śląskiego. Podczas konferencji przybliżona zostanie rola projektu w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym oraz harmonogram jego realizacji. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele sektora górniczego, instytucji otoczenia biznesu i biznesu, lokalnych samorządów oraz uczelni wyższych.

Program konferencji już wkrótce.